Metaltech

15-09-2021

RODO polityka prywatności Metaltech

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),  – Metaltech w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych – przesyła poniżej klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orla 6 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego.

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wysłania oferty reklamowej, produktowej

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orla 6, NIP: 765-00-11-839. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orla 6 lub e-mail: poczta@metaltech.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.
Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orla 6.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Zakładu Mechanicznego Metaltech sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
poczta@metaltech.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu 78-650 przy ul. Orla 6. Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dziękujmy i pozdrawiamy