Metaltech

METALTECH

Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o.o. ul. Orla 6, 78-650 Mirosławiec
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Natalię Kędzierską, z którą można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mateltech.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania transakcji kupna – sprzedaży, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług oraz zgodności świadczonych usług z obowiązującym prawem − przez czas trwania współpracy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, sporządzanie stosownej dokumentacji, w tym dokumentacji podatkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   1. przez czas wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym także wystawiania faktur lub innych dokumentów zgodnie z przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe
    (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
   3. na potrzeby wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
   4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
   5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w tym w szczególności w związku z podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
  6. Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orla 6.
  7. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: poczta@metaltech.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu 78-650 przy ul. Orla 6.

  9. przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i należytego wykonywania transakcji kupna-sprzedaży wynikający z obowiązujących przepisów.